Hoofdlijnen

Ontwikkelingen in het financieel kader

De coronacrisis kleurt de Begroting 2021 van Arnhem. De impact van de crisis is groot. Die impact wordt direct gevoeld door de Arnhemmers. De bedrijvigheid is afgenomen en het centrum is stiller geworden. Aan het begin van de crisis in maart was direct duidelijk dat deze een grote invloed zou hebben op de gemeentelijke financiën. Om die reden zijn we meteen begonnen met het in beeld brengen van de mogelijke gevolgen in de zogenaamde financiële impactanalyse. Begin mei heeft de gemeenteraad hier met de Perspectiefnota een eerste versie van ontvangen. Hierna is deze regelmatig geactualiseerd en gepubliceerd op het coronadashboard dat ook in het leven is geroepen.

De coronacrisis leidt tot diverse verschuivingen in de begroting. De gemeenteraad heeft op 2 september de Arnhemse Herstelagenda Coronacrisis aangenomen. Hiermee wordt in 2021 € 6,0 miljoen in de stad geïnvesteerd. Ook in de volgende jaren zijn de investeringen met respectievelijk € 5,4 miljoen, € 3,8 miljoen en € 3,5 miljoen fors. Om deze investeringen te kunnen dekken is niet benutte ruimte gezocht binnen de begroting. Hiervoor zijn bijvoorbeeld de bestemmingsreserves tegen het licht gehouden. Gekeken is of hieruit middelen beschikbaar konden worden gemaakt zonder dat de doelen waarvoor de reserves in het leven geroepen zijn daaronder zouden leiden. Het eerste deel hiervan van € 3,8 miljoen is reeds in de Perspectiefnota voorgelegd. Het tweede deel van € 7,9 miljoen wordt in deze begroting opgenomen.

Met de opbrengst van de actualisatie van de bestemmingsreserves en de tegemoetkomingen van het Rijk en de Provincie kunnen we de grootste klap van de coronacrisis opvangen waarbij we ons weerstandsvermogen op peil houden. Voor nu staan we er financieel goed voor met een structureel sluitende begroting en voldoende weerstandsvermogen. Ook de bestemmingsreserve Solvabiliteit draagt bij aan de robuustheid van de financiële positie. De begroting blijft echter wel kwetsbaar. Een 'tweede golf' zal een forse wissel trekken op de begroting. Dan zijn pijnlijke keuzes moeilijk te vermijden.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 14:20:45 met de export van 11/17/2020 14:07:54