Home

Financiën

Activa

2021

2022

2023

2024

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

9.483

8.783

8.083

7.383

Materiële vaste activa

784.018

801.497

793.811

793.152

Investeringen met een economisch nut

718.042

735.521

727.835

727.176

Investeringen met een maatschappelijk nut

65.976

65.976

65.976

65.976

Financiële vaste activa

71.000

64.731

59.414

53.458

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen

4.741

4.741

4.741

4.741

Financiële vaste activa: Leningen

57.847

52.028

47.161

41.655

Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar

8.412

7.962

7.512

7.062

Totaal Vaste Activa

864.501

875.011

861.308

853.993

Vlottende Activa

Gereed product en handelsgoederen

326

326

326

326

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

42.506

33.909

23.075

10.103

Uitzettingen < 1 jaar

50.000

50.000

50.000

50.000

Liquide middelen

1.000

1.000

1.000

1.000

Overlopende activa

50.000

50.000

50.000

50.000

Totaal Vlottende Activa

143.832

135.235

124.401

111.429

Totaal Activa

1.008.333

1.010.246

985.709

965.422

Passiva

2021

2022

2023

2024

Vaste Passiva

Eigen vermogen

125.546

119.739

123.916

132.121

Voorzieningen

11.000

11.000

11.000

11.000

Schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

767.060

781.775

761.699

737.516

Totaal Vaste Passiva

903.605

912.514

896.615

880.637

Vlottende Passiva

Netto vlottende schulden < 1 jaar

59.727

52.733

44.094

39.784

Overlopende passiva

45.000

45.000

45.000

45.000

Totaal Vlottende Passiva

104.727

97.733

89.094

84.784

Totaal Passiva

1.008.333

1.010.246

985.709

965.422

 
In deze balansen houden we rekening met de in de begroting meegenomen mutaties in de investeringen, reserves en voorzieningen, grondexploitatie en als resultante daarvan de vaste schuld van de gemeente. Mutaties in de vlottende activa en passiva begroten we niet, deze posten blijven in de geprognosticeerde balansen constant. De reden hiervoor is dat deze balansposten vooral voortvloeien uit het ritme van doen van betalingen en ontvangen van geldmiddelen. Hierop wordt in de begroting niet expliciet gestuurd.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 14:20:45 met de export van 11/17/2020 14:07:54