Home

Financiën

 

Bedragen x € 1.000

Incidentele baten

2021

2022

2023

2024

Toelichting

Algemene Reserve

11.968

11.231

11.545

8.776

In de mutaties van de Algemene Reserve zijn alle begrote dotaties en onttrekkingen verwerkt. De afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn meegenomen in het gerealiseerd resultaat. De Algemene Reserve staat vrij te besteden door de gemeente en vormt een buffer voor financiële tegenvallers.

Buitengewoon Beter

1.050

400

300

0

Het bestedingsplan van deze reserve loopt tot en met 2023. Het resterende budget zal worden ingezet voor de afronding van de projecten Geitenkamp en Spijkerkwartier en een bijdrage aan het project Gele Rijdersplein.

Bereikbaarheid

6.291

6.210

5.965

6.054

Deze bestemmingsreserve is ingesteld ten behoeve van het verhogen van de bereikbaarheid van de binnenstad, het ontwikkelen van parkeervoorzieningen en het onderhoud van de hoofdwegen die betrekking hebben op de bereikbaarheid van het stadscentrum.

Groot onderhoud en vervanging Openbare Ruimte

1.393

1.542

645

832

Deze bestemmingsreserve wordt gebruikt voor het flexibeler inzetten van exploitatiebudgetten voor groot onderhoud en vervanging in de openbare ruimte. Met name op de onderwerpen riolering, wegen en fietspaden, groen, spelen, bomen, verkeersregelinstallaties, civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting en water.

Evenementen

150

400

0

0

De uitgaven voor het WK BMX en het WK Volleybal worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve evenementen.

Onderwijs

6.875

7.518

7.495

7.739

De bestemmingsreserve zal ingezet worden ter dekking van de kapitaallasten voor de nieuwbouwprojecten basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaalonderwijs.

Beeldbepalende culturele manifestaties

368

0

0

0

Het saldo van de bestemmingsreserve beeldbepalende culturele manifestaties komt incidenteel vrij te vallen. De doelen van deze reserve worden structureel in de begroting gedekt.

Beeldende en Monumentale Kunst

64

0

0

0

Het saldo van de bestemmingsreserve beeldende en monumentale kunst komt incidenteel vrij te vallen.

Cultureel Vastgoed

5.244

261

256

252

In 2021 valt incidenteel € 5,0 miljoen uit de reserve cultureel vastgoed vrij die gereserveerd was voor onderhoud. Voor het onderhoud worden structurele middelen opgenomen. Overige vrijval dient ter dekking van de kapitaallasten van cultureel vastgoed.

Groenfonds

100

0

0

0

In 2021 wordt € 0,1 miljoen uit het Groenfonds ingezet voor de dekking van het bomenbeleid.

Maatschappelijke opvang

179

0

0

0

Het saldo van de bestemmingsreserve maatschappelijke opvang komt incidenteel vrij te vallen. De reserve wordt opgeheven.

Herstructurering OGGz

456

0

0

0

Het saldo van de bestemmingsreserve herstructurering OGGz komt incidenteel vrij te vallen. De reserve wordt opgeheven.

Noodfonds

799

0

0

0

De BR Noodfonds is bedoeld voor het handhaven van het zorgniveau met betrekking tot Jeugd en Wmo. Het primaire doel is daarmee het borgen van de zorg(continuïteit) van klanttrajecten.

WMO en Jeugdzorg

1.238

226

0

0

In 2019 wordt ten laste van het geprognosticeerde resultaat € 2,7 miljoen toegevoegd aan een nieuw te creëren BR Wmo en Jeugdzorg. Deze middelen zijn beschikbaar om de zorgmaatregelen zoals aangekondigd in de Perspectiefnota te mitigeren, indachtig de motie (19M98) Zorgmaatregelen. Doel van deze reserve is om het negatief effect van de zorgmaatregelen tijdelijk opvangen of reduceren

Transformatie Zorg

475

229

200

0

Arnhem is actief met de transformatie van zorg, deze bestemmingsreserve heeft tot doel om initiatieven die leiden tot transformatie van zorg te financieren.

Jongerenperspectieffonds Arnhem

1.059

0

0

0

Het saldo van de bestemmingsreserve jongerenperspectieffonds komt incidenteel vrij te vallen. De doelen van deze reserve worden structureel in de begroting gedekt.

Toezicht peuterspeelzalen en gastouderopvang

100

0

0

0

Het saldo van de bestemmingsreserve Toezicht peuterspeelzalen en gastouderopvang komt incidenteel vrij te vallen. De reserve wordt opgeheven.

Klimaat en energie

150

99

25

0

De bestemmingsreserve dient ter dekking van het bereiken van de doelen van New energy made in Arnhem 2015-2020 en het dekken van fluctuaties in het uitgavenpatroon die voortvloeien uit de veranderopgave Klimaat en Energie.

Duurzaamheidsleningen

9

9

9

9

Het ondersteunen van investeringen in de stad die bijdragen aan een rechtvaardige transitie naar een klimaatneutraal, aardgasvrij en klimaatadaptief Arnhem. Met deze BR worden onder meer de doelstellingen van NEMiA ondersteund.

Duurzaam Arnhem

3.040

3.000

0

0

De bestemmingsreserve duurzaam Arnhem wordt ingezet voor het ondersteunen van investeringen in de stad die bijdragen aan een rechtvaardige transitie naar een klimaatneutraal, aardgasvrij en klimaatadaptief Arnhem. Met de bestemmingsreserve worden onder meer de doelstellingen van NEMiA ondersteund.

Zuidelijke Binnenstad

0

3.000

0

0

Uit de reserve zuidelijke binnenstad wordt € 3,0 miljoen ingezet voor de restauratie van de blauwe golven en de herinrichting van het gebied er omheen.

Volkshuisvesting

125

125

0

0

De reserve volkshuisvesting is het uitvoeringsinstrument van de Nota Wonen. Overeenkomstig besluit van de raad d.d. 30 juni 2014, wordt deze reserve deels ingezet om een redelijke compensatie te bieden voor de gedupeerden van de WOS-fraude. De reserve wordt jaarlijks gevoed met het renteresultaat dat wordt behaald op de uit te zetten Startersleningen.

Stimulering woningbouw

115

0

0

0

De reserve stimulering woningbouw wordt ingezet voor projecten met prioriteit voor de gemeente alsmede die van groot belang zijn voor de stedelijke ontwikkeling en grootschalige herstructurering.

Vastgoed

1.934

1.915

1.881

1.868

Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van onvoorziene uitgaven bij onderhoud vastgoed. Voeding van de bestemmingsreserve kan de komende jaren door toevoeging uit verkoopopbrengsten en eventuele positieve resultaten op het onderhoudsbudget als gevolg van gunstige aanbestedingen.

Bedrijfsvoering

2.180

1.946

1.054

0

In de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering kunnen voor- en nadelen op de totale bedrijfsvoering worden verwerkt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan resultaten op de formatie en bezetting, de inhuur en frictiekosten voor afbouw formatie.

ICT

55

15

0

0

De middelen uit de bestemmingsreserve ICT worden ingezet om de ICT-omgeving up-to-date en stabiel te houden.

Totaal

45.417

38.126

29.375

25.530

Incidentele lasten

2021

2022

2023

2024

Toelichting

Algemene Reserve

9.807

10.043

10.975

13.817

zie baten

Bereikbaarheid

6.232

6.192

6.158

6.136

zie baten

Groot onderhoud en vervanging Openbare Ruimte

194

504

508

508

zie baten

Evenementen

120

120

0

0

zie baten

Onderwijs

7.920

7.648

6.599

6.778

zie baten

Cultureel Vastgoed

232

230

264

299

zie baten

WMO en Jeugdzorg

200

200

200

200

zie baten

Transformatie Zorg

428

328

328

328

zie baten

Grondexploitatie

2.757

75

10

2

De reserve grondexploitatie is de beschikbare weerstandscapaciteit van het grondbedrijf. Deze bestemmingsreserve is conform raadsbesluit 30 juni 2014 niet opgeheven, maar zal blijven bestaan om toekomstige schommelingen in de grondexploitatie op te vangen (voor zover er weer sprake is van een positief saldo).

Vastgoed

3.035

3.035

3.035

3.035

zie baten

Fictiekosten en Organisatie-ontwikkeling

406

406

406

406

Deze bestemmingreserve dient ter egalisatie van de frictiekosten als gevolg van de reorganisatie in 2012.

Bedrijfsvoering

1.316

1.316

1.174

0

zie baten

Post onvoorzien

272

272

272

272

Totaal

32.919

30.369

29.929

31.781

Saldo

-12.498

-7.757

555

6.251

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 14:20:45 met de export van 11/17/2020 14:07:54