Bijlagen

Normenkader

U heeft als raad aan Deloitte accountants de opdracht gegeven voor de controle van de jaarrekening voor het boekjaar 2020. In de overeenkomst met Deloitte accountants zijn onder meer de toleranties en de normen opgenomen die de accountant bij zijn onderzoek gebruikt.
Een onderdeel hierbij is de jaarlijkse lijst van de geldende wet- en regelgeving die relevant is voor het accountantsonderzoek naar de rechtmatigheid voor het specifieke controlejaar, aangeduid als het normenkader.
Deze lijst bevat de relevante geldende wet- en regelgeving, waaruit financiële beheerhandelingen kunnen voortvloeien die bij niet-naleving kunnen leiden tot een onrechtmatigheid. Het normenkader wordt jaarlijks vastgesteld als onderdeel van de Begroting.

Proces

Programma

Externe wet- en regelgeving

Gemeentefonds
(Financiën)

S00-S12

Circulaires gemeentefonds

Treasury (Financiën)

S00-S12

Wet financiering decentrale overheden (Fido)
Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden (Bldo)
Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)
Regeling schatkistbankieren decentrale overheden
Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo)

Investeringen (Financiën)

S00-S12

Burgerlijk Wetboek
Gemeentewet (artikel 212)
Algemene wet bestuursrecht
Besluit begroting en Verantwoording

Jaarrekening
(Financiën)

S00-S12

Besluit Begroting en Verantwoording
Wet Normering Topinkomens
Kadernota rechtmatigheid (update in sept 2019)
Wet markt en overheid
Regeling beleidsindicatoren gemeenten
Regeling vaststelling wijze waarop kengetallen worden vastgesteld en opgenomen in begroting en jaarverslag provincies en gemeenten
Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden

Relatiebeheer

S00-S12

Geen specifieke wet- en regelgeving

Verplichtingen administratie
(Financiën)

S00-S12

Begroting (MJPB) en budgetbeheer

S00-S12

Besluit Begroting en Verantwoording

Aanbestedingen (Financiën)

S00-S12

Aanbestedingsreglement Werken
Europese aanbestedingsregels en -richtlijnen
Aanbestedingswet en -besluit

Fiscaal, pensioen, personeel

S00-S12

Fiscale Wet- en regelgeving
Wet op het BTW compensatiefonds
Wet inkomstenbelasting 2001
Wet op de loonbelasting 1964
Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen
Pensioenwetgeving (gericht op een juiste, volledige en
tijdige inhouding en afdracht van pensioenpremies
Pensioenreglement ABP
Wet Normering Topinkomens
Wet financiering sociale verzekeringen
CAR/UWO
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Wet minimumloon
Wetboek burgerlijke rechtsvordering

Verhuur accommodaties (o.a. sport, cultuur etc)

S00-S12

Gemeentewet (art. 160 lid 1 sub e en art. 171)
Burgerlijk Wetboek deel 7, titel 4 (Huur)
Algemene wet bestuursrecht

Subsidies

S00-S12

Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Wet Dwangsom en Beroep bij niet tijdig beslissen (2009)

Verhuur vastgoed

S00-S12

Burgerlijk Wetboek (deel 6 en 7)
Gemeentewet (artikel 160 lid 1sub e en artikel 170 )
Leegstandswet
Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
Besluit huurprijzen woonruimte

Opbrengsten parkeergelden

S00-S12

WMO / Jeugd
(Zorg)

S00-S12

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015
Burgerlijk Wetboek Boek 1
Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Wet langdurige zorg
Zorgverzekeringswet
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
Wet op de Jeugdzorg, jeugdhulp bij gemeenten
Jeugdwet
Met bijbehorende regelingen en besluiten

Participatiewet

S00-S12

Participatiewet (Pw)
IOAW
IOAZ
BUIG
SUWI
Algemene wet bestuursrecht (Awb)
AOW
Wet taaleis participatiewet
Wijzigingswet participatiewet

Met bijbehorende regelingen en besluiten

Belastingen - Riool

S00-S12

Gemeentewet (artikel 229)
Wet Dwangsom en Beroep bij niet tijdig beslissen (2009)

Belastingen - afval

S00-S12

Gemeentewet (artikel 229)
Wet Dwangsom en Beroep bij niet tijdig beslissen (2009)

Bouwleges, lokale heffingen (ODRA)

S00-S12

Gemeentewet (art. 229)
Algemene termijnenwet

Aankoop gronden, Grex

S00-S12

Burgerlijk Wetboek
Wet Voorkeursrecht Gemeenten
Onteigeningswet
Wet Ruimtelijke Ordening
Gemeentewet
Wet Inrichting Landelijk Gebied
BTW Compensatiefonds
Besluit Begroting en Verantwoording

Belastingen

S00-S12

Gemeentewet
Wet WOZ
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet inzake rijksbelastingen
Invorderingswet 1990
Algemene termijnenwet
Kostenwet
Wet Dwangsom en Beroep bij niet tijdig beslissen (2009)
Besluit Begroting en Verantwoording;
Faillissementswet.

Waardebepaling woningen (WOZ proces)

S00-S12

Wet WOZ Hoofdstuk III artikel 16 t/m Art 29;

Belastingen – OZB
(Financiën)

S00-S12

Gemeentewet (artikel 220). Gemeentelijke bevoegdheid tot het heffen van OZB

SiSa

Regeling informatieverstrekking SiSa
Financiële verhoudingswet

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 14:20:45 met de export van 11/17/2020 14:07:54