Paragrafen

Financiering

Financiering

Voor de financieringsfunctie worden de missie en de doelstellingen beschreven in het treasurystatuut gemeente Arnhem. In dit statuut wordt ingegaan op de kaderstelling van de werkorganisatie (taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, mandatering) en op het instrumentarium om de doelstellingen te realiseren.

Deze paragraaf richt zich op de uitwerking van het treasurystatuut naar de begroting voor 2021 en te hanteren normeringen. Hierbij komen de onderstaande onderwerpen aan de orde:

  • Risicomanagement financiering;
  • Financieringsvolume (inclusief delegatie / mandatering);
  • Kasgeldlimiet;
  • Renterisiconorm;
  • Overige risico’s.
Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 14:20:45 met de export van 11/17/2020 14:07:54