Wijkprogramma's

De Laar/Elden

Lasten
Voor De Laar / Elden is een lastentotaal van € 16,9 miljoen begroot. € 16,0 miljoen hiervan is begroot voor taken zoals opgenomen in Wijken Algemeen. € 0,9 miljoen is begroot voor taken specifiek voor De Laar / Elden. Van de totale lasten is € 10,8 miljoen begroot voor het thema gezondheid, waarvan € 10,2 miljoen voor de Sociale wijkteams. Hiernaast is € 2,2 miljoen begroot voor uitgaven voor kansengelijkheid, € 1,8 miljoen voor openbare ruimte en € 1,5 miljoen voor meedoen. Voor de overige thema's is € 0,6 miljoen aan lasten begroot.

Ten opzichte van 2020 dalen de lasten met € 0,4 miljoen, vooral door de daling van de uitgaven op het thema openbare ruimte (€ 0,3 miljoen). In de volgende begrotingsjaren blijven de uitgaven op een vergelijkbaar niveau.

Baten
De totale baten voor De Laar / Elden bedragen € 1,2 miljoen. € 0,9 voor Wijken Algemeen en € 0,3 miljoen voor De Laar / Elden specifiek. Onder Wijken Algemeen is binnen het thema kansengelijkheid € 0,6 miljoen begroot voor de Rijkssubsidie voor de aanpak van onderwijsachterstanden. Voor De Laar / Elden specifiek is € 0,3 miljoen binnen het thema gezondheid begroot voor doorberekende inkomsten vanuit sportaccommodaties.

De baten blijven over de jaren heen vrijwel gelijk.

Toevoegingen aan reserves

Vanuit De Laar / Elden wordt jaarlijks € 0,1 miljoen toegevoegd aan de bestemmingsreserve onderhoud vastgoed.

Onttrekkingen aan reserves
De onttrekkingen aan de reserves binnen De Laar / Elden bedragen minder dan € 0,1 miljoen en worden daarom niet apart toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 14:20:45 met de export van 11/17/2020 14:07:54