Wijkprogramma's

De Laar/Elden

We maken samen met bewoners een keuze welke van de acht thema's belangrijk zijn voor de wijk. Hieronder wordt aangegeven welke thema's dit zijn. Vervolgens worden per thema de doelen en inspanningen voor het jaar 2021 benoemd. Per thema bestaat de mogelijkheid meerdere doelen te formuleren. En per doel kunnen meerdere inspanningen wenselijk zijn.

Thema's

Doelen

Inspanningen

Meedoen

Sterkere onderlinge contacten in de buurt (sociale cohesie)

In De Laar zijn straten waar mensen elkaar nauwelijks kennen. Bewonersinitiatieven, verenigingen en ontmoetingsplekken zijn belangrijk voor de leefbaarheid en onderlinge betrokkenheid.

Inspanningen 2021

 • Realisatie van het plan om de gebruiksmogelijkheden van de binnen- en buitenruimte van sporthal De Laar West te verbeteren.
 • Ontwikkelen van de gemeenschappelijke ruimte in scholencomplex aan de Brabantweg tot een leer- en educatiecentrum en ontmoetingsplek voor de jeugd.
 • Visie op speeltuinen opstellen.
 • Werkgroepen en bewonersinitiatieven worden waar nodig ondersteund (door bijvoorbeeld het bieden van ondersteuning of het toe leiden naar subsidieregelingen).

Meer mensen voelen zich prettig en kunnen meedoen in hun omgeving (sociaal zelfredzaam)

Alle mensen moeten mee kunnen doen in de samenleving. Veel mensen willen zich ontwikkelen en ervaringen op kunnen doen. Ook ouderen willen langer zelfstandig kunnen wonen. Een goed netwerk is daarbij belangrijk.

Inspanningen 2021

 • In samenwerking met het Sociaal wijkteam kansen in de eigen omgeving vergroten door het versterken van voorzieningen, zoals het opzetten van buurtschakels en het ondersteunen van taalgroepen. Zie ook thema Kansengelijkheid Volwassenen.
 • Het initiatief Elden met Elkaar ondersteunen. Bewoners hebben dit initiatief opgezet zodat ouderen langer actief blijven en langer thuis kunnen wonen.

Sterker zelforganiserend vermogen van bewoners (financieel zelfredzaam)

In De Laar-Elden is een relatief grote groep t/m 45 jaar met een uitkering. Mensen zijn vaak wel gemotiveerd om iets te kunnen betekenen of willen aan het werk. Het is belangrijk dat dit actief wordt opgemerkt en opgepakt.

Inspanningen 2021

 • Inzet op intensieve samenwerking in de wijk tussen Werk en Inkomen en Sociaal wijkteam. Vorm geven aan de driegesprekken (Inwoner - Sociaal wijkteam - Werk en Inkomen).
 • Inloopspreekuur Participatie in boerderij de Kroon blijven faciliteren.

Kansengelijkheid

Bewoners de mogelijkheid bieden om zelfstandiger en steviger in de maatschappij te staan en indien nodig meer zelf de regie te kunnen voeren over hun leven.

In samenwerking met het Sociale wijkteam, Werk en Inkomen en andere partners in de wijk kansengelijkheid bevorderen en ondersteuning bieden voor wie dit nodig heeft. Onze partners hebben een goed inzicht in wie ondersteuning kan gebruiken en wat de behoeftes zijn. Deze ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen wijk/omgeving.

Inspanningen 2021

 • In samenwerking met de partners in de wijk kansen in de eigen omgeving vergroten.
 • Het organiseren van buurtschakels.
 • Het faciliteren van allerlei cursussen om bovengenoemde doelstellingen te bereiken zoals bijvoorbeeld taalvaardigheidstrainingen maar ook op het gebied van gezondheid (zowel fysiek als mentaal).

Zo veel mogelijk kinderen bereiken die extra ondersteuning kunnen gebruiken in hun ontwikkeling en hier een goed en passend programma voor aan te bieden.

Het continueren van het programma kansrijk opgroeien. Dit is in 2019 uitgerold en wordt uitgevoerd door de basisscholen (4 tot 12 jarigen) en Motion (Rijnstad) zorgt voor een programma voor de kinderen van 12-18 jaar.

4-12 jarigen
Vanuit de basisscholen is er vanaf begin 2019 een programma opgesteld om kinderen in De Laar gelijke kansen te bieden. De scholen hebben zicht op de behoeftes van de leerlingen en stemmen zaken af met de gemeente en de partners in de wijk zoals Rijnstad, Sportbedrijf en het wijkteam. Binnen beide brede scholen is een projectleider aangesteld en zij zijn verantwoordelijk voor het programma.

12+
Focusz Academy is de plek voor kinderen van 12--18 jaar die steun kunnen gebruiken in hun persoonlijke ontwikkeling en groei. Focusz Academy is opgezet door de jongerenwerkers van Rijnstad in De Laar. Focusz Academy richt zich op buitenschoolse onderwijsactiviteiten (bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, weekendschool), talentontwikkeling & ondernemerschap en sport & healthy lifestyle.

Inspanningen 2021

 • Het ondersteunen van de coördinatoren om ervoor te zorgen dat het programma "kansrijk opgroeien" zo optimaal mogelijk wordt uitgevoerd en benut.

Openbare ruimte

Meer bewoners zijn tevreden over hun leefomgeving

Een veilige en leefbare openbare ruimte is belangrijk om prettig te kunnen wonen (cijfers uit De Laar geven aan dat bewoners het gevoel hebben dat de kwaliteit van de leefomgeving achteruit gaat én verwachten niet dat het beter wordt).
Elden wil het dorpse karakter behouden en dit wordt in de dorpsvisie van Elden uitdrukkelijk zo benoemd. Werkgroepen zoals de Historische Kring en Eldense Parels zijn daarin actief.
In De Laar en Elden zijn veel bewonersinitiatieven die zich richten op de kwaliteit en het (gezamenlijk) gebruik van de openbare ruimte en in het verlengde daarvan de sociale cohesie. Bewoners, werkgroepen, buurtconciërge (groenaannemer) en gemeente trekken veel samen op.
Meer bewoners zijn tevreden over hun leefomgeving.

Inspanningen 2021

 • Adequaat reageren op meldingen en ideeën van bewoners (onder andere social media) en eigen initiatieven ondersteunen.
 • Extra aandacht voor spelen/ speelplekken.
 • Inzetten op goede samenwerking met de diverse werkgroepen (onder andere wijk- en dorpsplatform).
 • Aandacht voor de verdere verbetering van het winkelcentrum De Laar Oost.

Duurzaamheid

Meer aandacht voor het onderwerp duurzaamheid in de wijk

Een thema dat tot voor kort nog niet zichtbaar speelde in het gebied De Laar en Elden. De Tuin van Elden wordt binnen de gemeentelijke organisatie aangemerkt als een kansrijke wijk. Dit betekent dat deze wijk versneld af zou kunnen van het gas. Het programma "New Energy made in Arnhem" zal vanuit de gemeente zorgen voor allerlei vormen van ondersteuning. In De Laar is de bewonersgroep "De Laar Energie Bewust" gestart om bewoners meer bewust te maken van mogelijkheden omtrent energiegebruik en energiebesparingen.

Inspanningen 2021

 • Het ondersteunen van bewonersinitiatieven op het gebied van duurzaamheid.

Wonen

Meer passende woningen voor de diverse doelgroepen

 • Er is speciaal aandacht voor jongerenhuisvesting, levensloopbestendige woningen en huisvesting van arbeidsmigranten. Ouderenhuisvesting is weinig voorhanden terwijl het aantal ouderen (met name in Elden) ver boven gemiddeld ligt. Jongeren uit Arnhem-Zuid krijgen de mogelijkheid in dit gebied zelfstandig te kunnen wonen.
 • Passend woningaanbod voor de diverse doelgroepen.

Inspanningen 2021

 • In samenwerking met instellingen en partners in de wijk onderzoek doen naar de huisvestingsmogelijkheden voor jongeren.
 • Samen met bewoners en partners in de wijk goed aansluiten op de stedelijke aanpak huisvesting arbeidsmigranten.
 • Bewoners betrekken bij gebiedsontwikkelingen waarbij sprake is van nieuwbouw of het omvormen van bestaande gebouwen.

Veiligheid

Meer bewoners voelen zich veilig en zijn betrokken in hun buurt.

Op meerdere punten wordt in de wijk onveiligheid ervaren. De speerpunten voor het gebied De Laar/Elden zijn: verkeer/parkeren, verloedering van de leefomgeving, buurtoverlast en jeugdoverlast.
Bewoners in De Laar/Elden zijn op diverse fronten actief. Buurtveiligheid, zwerfvuil of AED zijn onderwerpen waar bewoners zich voor inzetten.  
Meer bewoners voelen zich veilig en zijn betrokken in hun buurt.

Inspanningen 2021

 • In samenwerking met bewoners worden verkeersknelpunten in beeld gebracht en wordt naar oplossingen gezocht.
 • Bewonersgroepen die zich actief inzetten voor de diverse thema's worden ondersteund.
 • Adequate aanpak van buurtoverlast en jeugdoverlast.
Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 14:20:45 met de export van 11/17/2020 14:07:54