Wijkprogramma's

Noordoost

We maken samen met bewoners een keuze welke van de acht thema's belangrijk zijn voor de wijk. Hieronder wordt aangegeven welke thema's dit zijn. Vervolgens worden per thema de doelen en inspanningen voor het jaar 2021 benoemd. Per thema bestaat de mogelijkheid meerdere doelen te formuleren. En per doel kunnen meerdere inspanningen wenselijk zijn.

Thema's

Doelen

Inspanningen

Meedoen

Meer bewoners zijn sociaal zelfredzaam

Bewoners willen ontmoetingsplekken die beter passen bij hun behoefte: dichtbij, kleinschalig en laagdrempelig. Het percentage inwoners dat zich eenzaam voelt is hoog. In de wijk Alteveer-Cranevelt en Plattenburg wonen relatief veel ouderen die behoefte hebben aan ontmoeting.

Samen met bewoners en partners in de wijk creëren, verbeteren of behouden we ontmoetingsplekken:

 • Buurtfabriek in Alteveer-Cranevelt: door en voor bewoners.
 • Koffie Kaffee de Beijer in Geitenkamp: door en voor bewoners.
 • De Vlindertuin in Geitenkamp: sociaal ondernemerschap met leer-werkervaringsplekken en kunstenaars.
 • Buurtmoestuin de Vlindertuin: door en voor bewoners.
 • MFC De Wetering in Geitenkamp: ontmoeting ondersteund door professionals (Rijnstad en st. Stevig).
 • Er worden verschillende speelplekken aangepast (plaatsen picknicktafels) en aantrekkelijker gemaakt om de ontmoeting op deze pleintjes te vergroten.
 • In september starten 28 studenten van RijnIJssel met de praktijkleerroute in de wijk. In samenwerking met RijnIJssel, Rijnstad, Sportbedrijf, wijkteam en andere betrokkenen. Deze studenten worden onder andere ingezet op ontmoetingsactiviteiten voor ouderen in de wijk.

Ontmoeting draagt bij aan het algemene welbevinden en kan ervoor zorgen dat minder snel een appel wordt gedaan op specialistische voorzieningen.

Inspanningen 2021

 • Wij ondersteunen en faciliteren de verschillende ontmoetingscentra.
 • Wij zetten ons samen met andere gebruikers (wijkteam, Sportbedrijf Arnhem, Rijnstad, stichting Stevig in het MFC De Wetering in om het pand meer te (laten) gebruiken door bewoners uit de wijk.

Meer bewoners participeren in de vorm van (vrijwilligers)werk

Door schulden en werkloosheid verkeren te veel bewoners in de wijken Geitenkamp en Plattenburg in een uitzichtloze situatie. Van deze groep heeft een hoog percentage geen of onvoldoende opleiding, waardoor er onvoldoende aansluiting is op de arbeidsmarkt. Ook is er sprake van laaggeletterdheid. De werkloosheid en bijstandsdichtheid in de Geitenkamp zijn op het hoogste niveau van de gemeente Arnhem. Een kwart van de huishoudens heeft een inkomen lager dan 120% van het wettelijk minimum, twee keer zo veel als Arnhem gemiddeld. Er wordt ingezet op het creëren van werkervaringsplekken in een vertrouwde omgeving dichtbij huis, waar inwoners hun eerste stappen kunnen zetten op weg naar betaald werk. De focus ligt op ouders met kinderen tot en met 12 jaar.

Inspanningen 2021

 • Doorstart van het buurtgroenbedrijf in de wijk Geitenkamp in samenwerking met de drie woningbouwcorporaties.
 • Uitbreiden van het aantal sociaal ondernemers met leer-en werkervaringsplekken in de Vlindertuin.
 • In samenwerking met het gebiedsteam Werk en Inkomen en Sociaal wijkteam inwoners met een PW-uitkering spreken en toe leiden richting (vrijwilligers)werk, focus op de doelgroep ouders met kinderen tot en met 12 jaar.
 • Het (laten) ontwikkelen van een training basisvaardigheden voor onder andere laaggeletterden.
 • Het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden, zoals een basisbaan.

De zelfstandigheid en zelfredzaamheid van bewoners is vergroot

Het opzetten van social coin als experiment waarbij inwoners op vrijwillige basis schulden kunnen aflossen door maatschappelijke inzet / waardewisseling binnen de wijk met als doel:

 • In beweging komen, stap-voor-stap weer regie nemen.
 • Gezinsperspectief krijgen/ vergroten.
 • Doorbreken van sociale isolatie.
 • Ontwikkelen eigenwaarde.
 • Verbeteren eigen woonomgeving.
 • Laat motivatie zien / regie op eigen leven (her)pakken.

Inspanningen 2021

Het doorontwikkelen van de gezinsgerichte aanpak op basis van de methodiek mobility mentoring in samenwerking met Werk en Inkomen en het Sociaal wijkteam.  

Kansengelijkheid

Meer kinderen hebben de mogelijkheid om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen

In de wijk Geitenkamp en Plattenburg groeien veel kinderen in armoede op. Meer dan een derde van de huishoudens heeft een besteedbaar inkomen ≤ 120% van het minimumloon. Er is sprake van generatie-armoede. Het percentage kinderen tot 18 jaar met een toewijzing op grond van de Jeugdwet is hoger dan gemiddeld in Arnhem.

Inspanningen 2021

 • Opstellen van een jaarlijks uitvoeringsprogramma Kansrijk Opgroeien in samenwerking met het wijknetwerk van basisscholen, jeugdverpleegkundigen, Sportbedrijf Arnhem, Rijnstad, Rozet en het Sociaal wijkteam. De vreedzame wijk methodiek is de kapstok. Het programma richt zicht op de onderdelen onderwijs, vrije tijd en thuis.  
 • Doorontwikkeling van in- en naschoolse sport- en cultuureducatie met basisschool de Witte Vlinder in samenwerking met Sportbedrijf Arnhem en Rozet.  
 • (Laten) oprichten van Jongerentoezichtteam Geitenkamp, trekker jongerenwerk Rijnstad. Jongerenwerk in samenwerking met wijkprofessionals (wijkagent, handhaving, wijkcoach en team Leefomgeving).
 • (Financieel) ondersteunen oprichting Noord-Oost Academy. Een initiatief vanuit de basisscholen, met als trekker Live+. In de Noord-Oost Academy gaan jongeren (groep 7-8 basisonderwijs) samen met jongeren van het voortgezet onderwijs leren en ontwikkelen in een heterogene doelgroep uit de wijk Noordoost. Kinderen gaan brede vaardigheden ontwikkelen, van en met elkaar leren. De verwachting is dat hierdoor meer vertrouwen en begrip over en weer ontstaat.

Openbare ruimte

De wijk Geitenkamp is klimaatbestendiger

Door het veranderd klimaat is er wateroverlast tijdens hevige regenbuien en watertekort tijdens droge periodes. We spelen in op klimaatadaptatie, zoals wateroverlast maar ook steeds meer op mogelijkheden om water vast te houden in de wijk.

Inspanningen 2021

 • Inzetten op vasthouden van water in de wijk door afkoppelen van regenwater als onderdeel van het rioleringsproject Geitenkamp.
 • Onderzoek naar mogelijkheden om in samenwerking met de corporaties bewoners een regenreservoir (gemaakt van afvalplastic) aan te bieden om water vast te houden in de wijk.
 • Tegengaan van hittestress door gevels en de openbare ruimte (pleintjes) in samenwerking met bewoners te vergroenen.
 • Bewoners stimuleren met de actie: tegeltje eruit, plantje erin.
 • Vergroenen van de wijk door 'oude ligusterhagen' terug te plaatsen in het straatbeeld samen met corporaties en afdeling Erfgoed.

Minder waterloverlast

Waterberging in Beekdal realiseren om water bij hevige regenval vast te houden en zo de wateroverlast benedenstrooms, onder andere op de Vondellaan, Bernardlaan en Velperweg, te beperken.

Inspanningen 2021

Ondersteunen van de initiatiefgroep Beek op de Paasberg bij realisering van haar plannen.

Wonen

De wijk Geitenkamp wordt vitaler

Eind 2019 is het handelingskader Geitenkamp opgesteld. Een praatplaat met de belangrijkste opgave voor de wijk: het doorbreken van generatiepatronen (afhankelijkheid van uitkering, werkloosheid, armoede, schulden). De wijk verloedert. Wijkprofessionals en -bewoners willen zich gezamenlijk inzetten om de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk te vergroten en daarmee de wijk vitaler te maken.

We zetten in op vijf vliegwielen: 1. diversiteit, 2. aan het werk, 3. bruisend marktplein, 4. socialer en veiliger Geitenkamp en 5. 101 jaar Geitenkamp.

De Geitenkamp valt ook onder de stadsvernieuwing 3.0, dit kan de ingezette koers vanuit het Handelingskader versterken en een impuls geven.

Inspanningen 2021

 • Onderzoeken van de mogelijkheden om diversiteit in de wijk te vergroten in samenwerking met woningbouwcorporaties.
 • Focus op meer bewoners aan het werk (zie thema meedoen).
 • Onderzoeken hoe uitvoeringsplan Marktplein kan worden gerealiseerd in samenwerking met woningbouwcorporaties, gemeente, ondernemers en provincie.
 • Socialer en veiliger Geitenkamp (zie thema veiligheid).
 • In samenwerking met bewoners, ondernemers en corporaties stil staan bij 101-jaar Geitenkamp (100 jaar).
 • Inzetten op samenwerking met de provincie om de gestelde ambities te realiseren. Einddoel: een wijkendeal Geitenkamp met de provincie.

Wijkeconomie

Meer bruisend marktplein

Bewoners maken zich zorgen over het verschralen van het winkelaanbod en hebben behoefte aan een bruisend Marktplein met een gevarieerd winkel- en horeca-aanbod waar ook ruimte is om te verblijven. De wijk Geitenkamp is in het verleden opgezet om zelfvoorzienend te zijn, de wijk had een geïsoleerde ligging. De panden zijn corporatiebezit, maar het is voor hen geen kernactiviteit en het heeft geen prioriteit het Marktplein aantrekkelijker te maken met voldoende winkels.
Medio 2020 is een onderzoek gestart door een extern bureau dat een uitvoeringsplan moet gaan opleveren om te komen tot een meer bruisend Marktplein.

Inspanningen 2021

In samenwerking met bewoners, ondernemers, winkeliers, corporaties uitvoering geven aan het uitvoeringsplan Marktplein Geitenkamp.

Veiligheid

Bewoners ervaren minder parkeeroverlast

Een van de leefbaarheid- en veiligheidsthema's is parkeeroverlast dit is onderdeel van de veiligheidsagenda. Voor het gebied Noord-Oost ligt de focus op de Geitenkamp.
In de wijk Alteveer-Cranevelt is de verkeersdruk hoog (als gevolg van samenloop Rijnstate, Openluchtmuseum en Burgers' Zoo). In Velperweg e.o. is door herontwikkeling van het voormalig AKZO-terrein en omgeving, de transformatie van het oud ING-pand naar appartementen en komst van het RijnIJsselcollege zorg over toename van de verkeersintensiteit op de Velperweg.

Inspanningen 2021

 • Onderzoeken hoe de aanbevelingen uit het verkeersonderzoek om de parkeerdruk rondom ziekenhuis Rijnstate kunnen worden gerealiseerd en aansluiten op het nieuwe parkeerbeleid gemeentebreed.
 • Monitoren van verkeersintensiteit Velperweg e.o. als gevolg van allerlei ontwikkelingen.

Bewoners ervaren meer veiligheid in hun directe omgeving

Wij zien graag dat Arnhemmers zich veel vaker veilig gaan voelen in hun stad en in hun eigen woonwijk. Want veiligheid is, samen met een nette en schone omgeving, voorwaarde voor een prettig woon- en leefklimaat. Het gevoel veilig te zijn, maakt bewoners ook vaker sociaal betrokken met de buurt en met de buurtbewoners. In 2019 is er een veiligheidsagenda opgesteld. Voor het gebied Noord-Oost ligt de focus op de Geitenkamp.

Inspanningen 2021

 • Continueren van de persoonsgerichte aanpak om ondermijning tegen te gaan.
 • Continueren van het overleg zorg en overlast.
 • Plan van aanpak maken om de leefbaarheid en veiligheid van een straat of plein te vergroten in samenwerking met de wijkprofessionals (wijkagent, woningbouwcorporatie, OZO-coördinator).
 • Blijvend inzetten op vermindering jeugdoverlast in samenwerking met jongerenwerk, straathoekwerk, wijkagent, wijkteam door onder andere inzetten van het JTTG (Jongeren Toezicht Team Geitenkamp).
Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 14:20:45 met de export van 11/17/2020 14:07:54